OŚWIĘCIM – Budowa obwodnicy

Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr  33 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Charakterystyka drogi:

Długość:  5 km

Klasa drogi: G

Kategoria ruchu: KR-5

Zakres robót:

A. PROJEKTOWY

 1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
 2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym pozwolenia na budowę.
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

B. WYKONAWCZY

 1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
 2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz z wycinką drzew.
 3. Budowa i przebudowa dróg, poboczy, chodników, ścieżek rowerowych, dróg serwisowych.
 4. Budowa mostu nad rzeką Wisłą i linią kolejową.
 5. Budowa wiaduktu nad ul. Dębową.
 6. Budowa i przebudowa skrzyżowań.
 7. Odwodnienie drogi z przebudową rowów przydrożnych.
 8. Budowa przepustów drogowych.
 9. Budowa przejść dla zwierząt.
 10. Budowa osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych.
 11. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych:
  • sieć energetyczna SN, NN, WN
  • sieć wodociągowa
  • magistrala i sieci ciepłownicze
  • sieci gazowe nisko-, średnio- i wysokoprężne
  • kanalizacja sanitarna i ogólnospławna
  • kanalizacja deszczowa
  • sieć teletechniczna.
 12. Budowa sieci energetycznej.
 13. Budowa kanalizacji deszczowej.
 14. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 15. Montaż systemu ITS.
 16. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.